Etsitkö luotettavaa ja energistä työnohjaajaa tukemaan sinua työhön liittyvissä haasteissa tai kehittymisen paikoissa?

Tarjoan ohjauspalveluita ratkaisukeskeisessä viitekehyksessä sekä yksityisille henkilöille että julkisen  ja yksityisen sektorin eri toimijoille.

 Ohjaukset

Suunnittelen ja toteutan kaikki ohjaukset  täysin räätälöityinä tilaajan yksilöllisten tarpeiden mukaisesti. Ota rohkeasti yhteyttä ja käydään yhdessä läpi, miten ohjaus voidaan toteuttaa parhaalla mahdollisella tavalla juuri teidän tilanteessanne niin sisällöllisesti kuin käytännön järjestelyjen puolesta.

Ratkaisukeskeinen työnohjaus

 Työnohjaus on vakiintunut menetelmä, jonka avulla edistetään työhön liittyvää oppimista ja kehitetään organisaation toimintaa. Työnohjausta voidaan hyödyntää monenlaisissa tilanteissa, kuten työhyvinvoinnin ja -jaksamisen vahvistamisessa, perustehtävän ja oman työroolin selkiyttämisessä, johtajuuden kehittämisessä, tiimin ja työyhteisön tavoitteiden kirkastamisessa ja kehittymisen tukena. Työnohjaus sopii erinomaisesti myös yrityksen kasvutarinan toteuttamisen tueksi. 

Toimin työnohjaajana Kaakkois-Suomen alueella ja etäyhteyksien kautta koko Suomessa. Etätyönohjaukset sopivat mielestäni parhaiten yksilötyönohjattaville tai pienille ryhmille.

Työotteeni on vahvasti ratkaisukeskeinen ja tulevaan suuntaava. Työnohjauksissani korostuvat läsnäoleva aktiivinen kuuntelu, osallistujien arvostus sekä luottamuksellinen, aito ja avoin vuorovaikutus. Lähestymistapani keskiössä ovat niin ikään tavoitteellisuus, vastuullisuus, inhimillisyys ja tasa-arvoisuus.

Ohjauksissa pyritään erilaisten menetelmien avulla tunnistamaan jo olemassa olevat hyvät tavat toimia sekä löytämään muutoksen mahdollisuudet ja asiat, joita kohti halutaan mennä. Työnohjausprosessin aikana voidaan löytää ja vahvistaa omia voimavaroja sekä uusia tapoja toimia tarkoituksenmukaisesti suhteessa työhön ja työyhteisöön.

Ratkaisukeskeinen valmennus

Ratkaisukeskeinen valmennus on matalan kynnyksen keskusteluapua, jossa asiakkaan voimavaroja hyödyntämällä luodaan katse ja tavoite parempaan tulevaan. Tapaamiskertoja on tavallisesti 5-15, mutta joskus riittävä apu löytyy jo ensimmäisellä kerralla.

Ratkaisukeskeisen valmennuksen sisällöt voivat liittyä muun muassa omaan jaksamiseen, hyvinvoinnin lisäämiseen, vaikeasta tilanteesta eteenpäin pääsemiseen, ihmissuhteisiin tai vaikkapa tulevaan tilanteeseen valmistautumiseen.

Ratkaisukeskeisyydessä ei  jäädä liian pitkäksi aikaa ongelmaan kiinni tai säännöllisesti palata muistelemaan aikaisemmin tapahtuneita, tilanteeseen johtaneita asioita. On muistettava silti, että jokaisella meillä on kuitenkin merkityksellinen jo eletty menneisyys, joka vaikuttaa tässä hetkessä. Kuitenkaan emme voi enää muuttaa mennyttä ja siksi valmennuksessa katse fokusoidaan aina vahvasti tulevaisuuteen ja asiakkaan toivomaan positiiviseen muutokseen. 

Elämän solmukohdissa tai haasteiden edessä moni saattaa pohtia terapian aloittamista, mutta ei ole ihan varma uskaltaako tai kannattaako terapiaprosessia käynnistää. Tällöin vastaus saattaa löytyä ratkaisukeskeisen valmennuksen kautta. Valmennus ei  itsessään ole terapiaa, vaikka siinä on osin löydettävissä myös terapeuttisia vivahteita. 

Nepsy-valmennus

 Neuropsykiatrinen valmennus on ratkaisu- ja voimavarakeskeinen lähestymistapa, jossa pohjana on elämänkaariajattelu sekä neuropsykiatrinen tieto ja ymmärrys. Nepsy-valmennus tarjoaa joustavia toimintatapoja asiakkaan taitojen kehittymiseen, esimerkiksi toiminnan ohjauksen taitoihin, sosiaalisiin taitoihin sekä itsetunnon rakentumiseen. Valmennus auttaa löytämään ratkaisuja, vaihtoehtoja ja välineitä ongelmiin ja haasteiden kanssa elämiseen. Valmennus myös tukee vahvasti myönteisen elämänpolun kehittymistä. 

Ratkaisukeskeinen neuropsykiatrinen valmennus  on ohjaukseen perustuva, vaikuttava ja toimiva, kuntoutusmenetelmä, joka mainitaan ADHD:n Käypä hoito -suosituksessa. Valmennuksella saavutetaan yleensä parhaat tulokset silloin, kun se yhdistetään muihin hoitomuotoihin.

Valmennuskertoja voi olla muutamasta kerrasta pidemmän aikavälin valmennuskokonaisuuteen, riippuen mitä valmennuksella haetaan. Valmentamani henkilöt ovat olleet yli 6-vuotiaita lapsia ja nuoria, mutta tapaan myös aikuisia tilanteesta riippuen.  Toisinaan neuropsykiatrisesta valmennuksesta voidaan katsoa olevan hyötyä koko perheelle ja silloin kutakin perheenjäsentä voidaan valmentaa, yhdessä tai erikseen, perheen yhteisen arjen sujuvoittamiseksi. 

Tietoa minusta

Olen KM, erityisopettaja, erityisluokanopettaja, ratkaisukeskeinen neuropsykiatrinen valmentaja ja työnohjaaja. Minulla on lähes 20  vuoden kokemus koulumaailmasta sekä käytännön työstä 1.-9.vuosiluokilla että hallinnolliselta puolelta. Olen työn ohella kouluttautunut laajalti muun muassa psykologian, opetushallinnon ja erilaisten työmenetelmien saralla.  Positiivinen pedagogiikka ja positiivinen psykologia heijastuvat kaikessa tekemisessäni.

Minulla on vahvaa osaamista erityisopetuksesta ja tuen järjestämisestä. Olen toiminut erilaisissa asiantuntija- ja kehittämistehtävissä. Olen myös tehnyt työnohjausta ja ratkaisukeskeistä valmennusta  niin yksilöille kuin ryhmillekin. Koulutuksissani painottuvat tavallisesti koulumaailmaan liittyvät ilmiöt sekä ratkaisukeskeisyyden sateenvarjon alle mahtuvat erilaiset lähestymistavat ja menetelmät. Koulutan ja keskustelen mielelläni myös ihmisten välisestä vuorovaikutuksesta, asiakkaan arvostavasta kohtaamisesta ja työyhteisön hyvinvoinnista.

Vuorovaikutukseen, dialogisuuteen ja ihmisten kohtaamiseen liittyvät asiat ovatkin lähellä sydäntäni. Uskon aidon kohtaamisen voimaan ihmisten kanssakäymisessä. Mielestäni toista arvostamalla sekä korvat, silmät ja sydän auki kuulemalla pääsemme aitoon vuorovaikutukseen, josta pidemmälle päälle tavallisesti syntyy hyvää.

Ratkaisukeskeisyys ohjaa ajatteluani ja toimintaani vahvasti. Yksi tämän hetken ihmissuhteitamme ja työelämäämme rasittavimmista tekijöistä on ongelmalähtöisyys ja siihen liittyvä jatkuva vikojen, pulmien ja syyllisten etsiminen sekä näiden esillä pitäminen. Voimavarat ongelmaan keskittämällä turhaudumme ja väsymme, emmekä näe välttämättä uusien polkujen mahdollisuutta. Ratkaisukeskeisyys tarjoaa itselle armollisen, vahvuuksia ja mahdollisuuksia korostavan, tästä hetkestä tulevaan suuntaavan ajattelumallin ongelmakeskeisen ajattelun tilalle.

Erityisesti tässä ajassa meidän tulisikin suunnata voimavaramme näkemään hyvä tämän hetkisessä tilanteessa. Positiivisten asioiden kautta voimaannumme ja meidän on tarvittaessa mahdollista tehdä muutoksia itsessämme ja ympäristössämme.

Koulutus
  • Ratkaisukeskeinen työnohjaaja (STOry)
  • Ratkaisukeskeinen neuropsykiatrinen valmentaja
  • Opetushallinnon tutkinto
  • Huolen puheeksioton kouluttaja
  • Psykologian aineopinnot
  • Nuoren mielen ensiapu (NMEA)
  • Erilaisia lyhyitä koulutuksia pedagogisten ja didaktisten taitojen vahvistamiseen liittyen
  • Erilliset erityisopettajan opinnot
  • Alkuopetuksen ja monikulttuurisen kasvatuksen erikoistumisopinnot
  • Kasvatustieteen maisteri, luokanopettajan koulutusohjelma

Jatta Lanki

KASVATUSTIETEEN MAISTERI
Ratkaisukeskeinen työnohjaaja,
erityisopettaja, erityisluokanopettaja
p. 044 574 9476
jatta@agnitio.fi

Kiinnostuitko? Jätä viesti.

Jätä viesti tai kysely käyttämällä alla olevaa lomaketta.