Tarjoan ohjaus- ja koulutuspalveluita ratkaisukeskeisessä viitekehyksessä julkisen  ja yksityisen sektorin eri toimijoille. Tarjoan myös pääasiassa lapsille ja nuorille suunnattua nepsy-valmennusta sekä yksityisopetusta.

 Agnition koulutukset

Alta löydät lyhyet esimerkkikuvaukset tarjoamistani koulutuspalveluista.  Kaikissa koulutuksissa on ratkaisukeskeinen viitekehys ja niissä kuuluu positiivisen pedagogiikan ja positiivisen psykologian taustavire. Koulutukset suunnitellaan täysin räätälöityinä, tilaajan tarpeet huomioon ottaen. Kysy rohkeasti myös muista koulutuksista.   Tutustu lisäksi myös tarjoamiini ohjauksiin.

Ratkaisukeskeisyydestä voimaa työhön ja elämään

Ratkaisukeskeisyys tarjoaa myönteisen ja vahvuuksia korostavan, itselle armollisen ajattelumallin, jonka myötä kuormittavia ajattelu- ja toimintatapoja on mahdollista muokata. Tavoitteellisuus ja tulevaan suuntaava voimavarakeskeinen ajattelu ovat keskiössä. Ratkaisukeskeisyys toimii hyvin elämän eri osa-alueilla tarjoten välineitä niin työhön kuin oman henkilökohtaisen elämän kysymyksiin ja haasteisiin.

Haastavan asiakkaan kohtaaminen

Koulutuksessa pohditaan arvostavan, onnistuneen kohtaamisen edellytyksiä sekä saadaan näkökulmia oman asenteen merkityksellisyyteen. Koulutuspäivän aikana  saadaan lisää valmiuksia toimia haastaviltakin tuntuvissa tilanteissa ja etsitään konkreettisia keinoja kohtaamisen ja vuorovaikutuksen sujuvoittamiseksi. Kokonaisuuteen voidaan  tarvittaessa liittää huolen puheeksiottamisen menetelmän koulutus.

Dialogisuus ja sujuva vuorovaikutus

Koulutuksessa mietitään, mitkä ovat huomioitavia avainasioita onnistuneessa vuorovaikutuksessa ja  miten niihin voidaan vaikuttaa. Koulutuksen aikana avataan dialogisuutta käsitteenä sekä pureudutaan dialogiin tasavertaisen ja rakentavan keskustelu – ja työskentelymenetelmän mahdollistajana.  Koulutukseen voidaan liittää huolen puheeksiottamisen menetelmä.

Positiivisuutta ja motivaatiota työhön ja elämään

Koulutuksessa etsitään  muun muassa positiivisen psykologian kautta keinoja vahvistaa motivaatiota, osallisuutta ja merkityksellisyyttä työssä ja oppimisessa. Tutustutaan taustateorioihin vieden niitä käytännön asteelle. Koulutus voidaan suunnata esim. kouluille, jolloin pääpaino voi olla positiivisessa pedagogiikassa. 

Miten toimia, kun oppilas ei käy koulua? Taustaa ja teoriaa.

Mikä neuvoksi, kun lapsi ei käy koulua? Mitä kouluakäymättömyyden taustalla voi olla ja miten oppilaan oppimista voidaan tukea ja edistää? Mitä asioita on huomioitava, kun oppilas opiskelee kotiopetuksessa? Noin 2h:n koulutuksessa käydään läpi tavallisimpia kysymyksiä, tukikeinoja ja lain velvoittamia huomioitavia asioita.

Neuropsykiatrisesti oireilevan oppilaan tukeminen

Koulutuksessa käydään läpi neuropsykiatristen haasteiden taustaa ja keskitytään etsimään konkreettisia tukikeinoja, joiden avulla oppilaan hyvinvointia, oppimista ja koulunkäyntiä voidaan tukea koulun arjessa. Hyvien positiivisten mallien mukainen toiminta edistää koko luokkayhteisön koulumotivaatiota ja – viihtyvyyttä.

 Ohjaukset

Kaikki ohjaukset järjestetään täysin räätälöityinä tilaajan yksilöllisten tarpeiden mukaisesti. Työnohjauksia järjestetään julkisella ja yksityisellä sektorilla toimiville organisaatioille ja yrityksille. Ota rohkeasti yhteyttä ja käydään yhdessä läpi, miten ohjaus voidaan toteuttaa parhaalla mahdollisella tavalla juuri teidän tilanteessanne niin sisällöllisesti kuin käytännön järjestelyjen puolesta.

Työnohjaus organisaatioille ja yrityksille

 Opiskelen parhaillaan työnohjaajaksi Suomen työnohjaajat ry:n hyväksymän uuden koulutussuosituksen mukaisesti. Tarjoan yksilö- ja ryhmätyönohjausta opiskelijahinnoin kevääseen 2022 saakka. Työnohjaukset on mahdollista järjestää tarvittaessa etäyhteyksin. 

Työotteeni on vahvasti ratkaisukeskeinen ja tulevaan suuntaava. Työnohjauksissani korostuvat läsnäoleva aktiivinen kuuntelu, osallistujien arvostus sekä luottamuksellinen, aito ja avoin vuorovaikutus. Lähestymistapani keskiössä ovat niin ikään tavoitteellisuus, vastuullisuus, inhimillisyys ja tasa-arvoisuus.

Ohjauksissa pyritään erilaisten menetelmien avulla tunnistamaan jo olemassa olevat hyvät tavat toimia sekä löytämään muutoksen mahdollisuudet ja asiat, joita kohti halutaan mennä. Työnohjausprosessin aikana voidaan löytää ja vahvistaa omia voimavaroja sekä uusia tapoja toimia tarkoituksenmukaisesti suhteessa työhön ja työyhteisöön.

Yksityisopetus

Olen työskennellyt luokanopettajana, erityisopettajana ja erityisluokanopettajana vuosiluokilla 1.-9. Lukemaan ja kirjoittamaan oppimisen opettaminen ovat painottuneet työssäni usean vuoden ajan toimiessani erityisopettajana.

Olen myös työskennellyt ylemmillä vuosiluokilla opettaen kaikkia peruskoulussa opetettavia pakollisia oppiaineita. Esimerkiksi matematiikan, englannin ja ruotsin opettaminen on minusta hyvin palkitsevaa.
Ota rohkeasti yhteyttä, mikäli harkitset yksityisopetuksen mahdollisuutta yksittäisille kerroille tai pidemmälle aikavälille, niin katsotaan kuinka voisin olla sinulle avuksi!

Nepsy-valmennus

Neuropsykiatrinen valmennus on ratkaisu- ja voimavarakeskeinen lähestymistapa, jossa pohjana on elämänkaariajattelu sekä neuropsykiatrinen tieto ja ymmärrys. Nepsy-valmennus tarjoaa joustavia toimintatapoja asiakkaan taitojen kehittymiseen, esimerkiksi toiminnan ohjauksen taitoihin, sosiaalisiin taitoihin sekä itsetunnon rakentumiseen. Valmennus auttaa löytämään ratkaisuja, vaihtoehtoja ja välineitä ongelmiin ja haasteiden kanssa elämiseen.

Valmennuskertoja voi olla muutamasta kerrasta pidemmän aikavälin valmennuskokonaisuuteen, riippuen mitä valmennuksella haetaan. Valmentamani henkilöt ovat olleet yli 6-vuotiaita lapsia ja nuoria, mutta tapaan myös aikuisia tilanteesta riippuen.

"Unelman ja tavoitteen erottaa suunnitelma."

Stuart Schroeder

"There is a way to see it and there is another way to see it."

Insoo Kim Berg

"You must be the change you wish to see in the world. "

Mahatma Gandhi

 Tietoa minusta

Olen KM, erityisopettaja, erityisluokanopettaja, ratkaisukeskeinen neuropsykiatrinen valmentaja ja työnohjaajaopiskelija. Minulla on lähes 20  vuoden kokemus koulumaailmasta sekä käytännön työstä 1.-9.vuosiluokilla että hallinnolliselta puolelta. Olen työn ohella kouluttautunut laajalti muun muassa psykologian, opetushallinnon ja erilaisten työmenetelmien saralla. Positiivinen pedagogiikka ja positiivinen psykologia heijastuvat kaikessa tekemisessäni. 

Minulla on vahvaa osaamista erityisopetuksesta ja tuen järjestämisestä. Olen toiminut erilaisissa asiantuntija- ja kehittämistehtävissä. Vuorovaikutukseen, dialogisuuteen ja ihmisten kohtaamiseen liittyvät asiat ovat lähellä sydäntäni. Uskon aidon kohtaamisen voimaan ihmisten kanssakäymisessä. Mielestäni toista arvostamalla sekä korvat, silmät ja sydän auki kuulemalla pääsemme aitoon vuorovaikutukseen, josta pidemmälle päälle tavallisesti syntyy hyvää.

Ratkaisukeskeisyys ohjaa ajatteluani ja toimintaani vahvasti. Yksi tämän hetken ihmissuhteitamme ja työelämäämme rasittavimmista tekijöistä on ongelmalähtöisyys ja siihen liittyvä jatkuva vikojen, pulmien ja syyllisten etsiminen sekä näiden esillä pitäminen. Voimavarat ongelmaan keskittämällä turhaudumme ja väsymme, emmekä näe välttämättä uusien polkujen mahdollisuutta. Ratkaisukeskeisyys tarjoaa itselle armollisen, vahvuuksia ja mahdollisuuksia korostavan, tästä hetkestä tulevaan suuntaavan ajattelumallin ongelmakeskeisen ajattelun tilalle.

Erityisesti tässä ajassa meidän tulisikin suunnata voimavaramme näkemään hyvä tämän hetkisessä tilanteessa. Positiivisten asioiden kautta voimaannumme ja meidän on tarvittaessa mahdollista tehdä muutoksia itsessämme ja ympäristössämme.

Koulutus
  • Valmistuva työnohjaaja (STOry)

  • Psykologian aineopinnot

  • Nuoren mielen ensiapu (NMEA)

  • Opetushallinnon tutkinto

  • Ratkaisukeskeinen neuropsykiatrinen valmentaja

  • Huolen puheeksioton kouluttaja

  • Erilaisia lyhyitä koulutuksia pedagogisten ja didaktisten taitojen vahvistamiseen liittyen

  • Erilliset erityisopettajan ammatillisia valmiuksia antavat opinnot

  • Alkuopetuksen ja monikulttuurisen kasvatuksen erikoistumisopinnot

  • Kasvatustieteen maisteri, luokanopettajan koulutusohjelma

Jatta Lanki

KASVATUSTIETEEN MAISTERI
Erityisopettaja, erityisluokanopettaja, ratkaisukeskeinen neuropsykiatrinen valmentaja ja työnohjaajaopiskelija
p. 044 574 9476
jatta@agnitio.fi

Kiinnostuitko? Jätä viesti.

Jätä viesti tai kysely käyttämällä alla olevaa lomaketta.